Identifikacioni podaci

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA CAT NEBOJŠA MIĆOVIĆ PREDUZETNIK KOVIN
26220 Kovin, Cara Lazara 147
PIB : 101408252
Matični broj : 54254202
Tekući Račun : 160-60480-26 kod banke Intesa, za usluge